Ви благодариме за посетата на интернет страните на PrymApps !

Со самиот пристап на овој сајт ги прифаќате следните правила и условите за користење во целост.

Овој сајт е изработен од ПРАЈМ АППС ДОО Скопје со цел презентација на своите продукти и услуги. Прајмаппс ги задржува правата на сопственост на текст, слики, графички елементи, видео презентации, вклучувајќи го и нивното појавување на веб страната. ПРАЈМ АППС ДОО Скопје има полно право без претходно известување да го менува, дополнува и брише овој сајт во целост или делумно, или пак привремено или трајно да ја прекине неговата работа, без да сноси одговорност за тоа.

Брендовите, имињата, логоата и сл. кои се користени на овој сајт, ако не е поинаку назначено, се заштитени од ПРАЈМ АППС ДОО  Скопје, без разлика дали се наведени како такви или дали го носат симболот ®.

Пред издавање на содржините на страните истите се проверени. Вложуваме голем напор содржините секогаш да бидат усогласени со намената за која се поставени но и покрај тоа, не преземаме никаква одговорност во врска со нивната точност, прецизност, ажурност и целосност. Не се прифаќа ниту одговорност за посредна или непосредна штета која произлегува како резултат од употребата на овој веб сајт.

Промени на правилата и условите може да настанат во било кој момент и истите се применуваат веднаш по објавувањето овде.

Со почит
PrymApps